نوشته‌ها

تعریف دمای رنگ - گروه صنعتی مهر

تعریف دمای رنگ

اگر جسم سیاه گرم شود، در دماهای مختلف به نسبت نورهای متفاوتی را ایجاد میکند، و این نورها در طیف نور های مرئی قرار میگیرند . در این مقاله از گروه صنعتی
مهر به بررسی تعریف دمای رنگ پرداخنیم . لطفا با ما همراه باشید .

مشخصه های بیان نور

برای مشخص شدن نور ها و یا رنگ ها از دمای که به جسم سیاه داده میشود تا آن نور را ایجاد کند استفاده میشود .

نوری که از شیشه منشور عبور داده میشود به لحاظ شکسته نوری که منشور دارد شکسته شده . و به طول موج های مختلفی تجزیه میشود .

به طور مثال هنگامی که نور سفید به منشور تابیده شود به طیف هفت رنگ تجزیه میشود، این طیف طیف مرئی بوده که باچشم به راحتی قابل دیدن است .

طول موج طیف مرئی بین ۳۸۰ نانومتر تا ۷۵۰ نانومتر است.

ادامه مطلب