نوشته‌ها

طراحی روشنایی اماکن ورزشی

طراحی روشنایی در اماکن ورزشی

اصول طراحی روشنایی در اماکن ورزشی نیازمند در نظر داشتن پارامترهای متعددی است.در مجموعه های ورزشی کارایی و آرامش بصری اهمیت زیادی دارد.ار آنجا که در سالنهای ورزشی فیلم برداری تلوزیونی نیز ممکن است صورت بگیرد، شدت روشنایی در صفحات عمودی نیز اهمیت پیدا میکند.زمین های ورزشی معمولا دارای سه ناحیه هستند:

۱ . ناحیه اصلی(Principle Area) : قسمتی از زمین که بخش اصلی بازی در آن صورت میگیرد. به عنوان مثال محدوده بین خطوط زمین در ورزش فوتبال.

۲ . کل ناحیه (Total Area) : شامل ناحیه اصلی زمین بازی و محوطه اطراف میشود.

۳ . ناحیه مرجع (Reference Area) : ناحیه ای که پارامتر های روشنایی در آن ارزیابی میشوند و برای ورزشهای مختلف، متفاوت است.

ادامه مطلب